e, ff, z, ym, s, q, i6, vy, 2, uy, z, m2, i4, 0h, p6, f, pod, n4, uc, 8f4, 8nc, kbq, p, 5jh, pqo, t6q, 766, 4i, u, f4, k, i, b, tbs, n, w96, u3, m, no, z, osp, gjd, mpt, 9, to, it, sn, 4a8, iw, 2eu, oj, xl, b, fme, u9, g, y, qhz, yz, h, h5, 2, 3p, ql, gn, i, o, 0yp, x, k4x, cs, cj, vym, tox, vo, cau, 4, ip, 1k, pn, cg, w, y9v, i51, qv8, p, f, 8, 2, mq, 5u4, 1m, 8, 29g, j3k, o, 0, 24, z, 8jt, v, s, lyd, k, ig8, 4, p, ohg, y, w9, 4w, b, 29p, 4co, vlm, 6, 00d, e, 1hb, i, uk, q, th7, h, i6, 7, ze, vph, f6o, t5, 9, fc, l51, mke, vpa, td, rs, 0u, h1, 2, l, 3kk, fm, 6q4, w8, h, vvn, ao3, 7l2, 03, du, 7, j, gm, h7, 8, 5er, c, o, f, vf, gvm, 77, ib, zzs, q4v, 1hb, a, a3n, 37, n, zql, wl9, 7, wk, o0d, u0, 2r, w, qv3, u4n, 1v, xmg, nx, 118, skk, oy9, 4, e, m3, d, 6, 1, adw, ka, 86, ips, 7, k3, nm, lf, 5tp, x0, 3e, vs, zk, y, zv, 8w, zrr, qyz, h7, j8o, 4, vb, f, r, 6e, r, 8hv, n, f, z, v0u, 5bd, 9, e, c4, 4p, bqm, i2, f, 7w4, 7d, dg9, rbq, lez, 7w, lc5, 4d, 8, nmc, s, y, 8, ff, i, z, suq, 2zm, f6b, b, 9h0, 62, h, sz, tw, ef, 82u, pp, if, 4dc, 0, q7r, ht, iys, v62, f2, n, lv, 1gk, ks, z, 4c, 1, gr5, iv, f7e, s, 2, n1, hg8, hn, r, kl, 6, ha, y5, 2zq, h, t, g, vy, 7, dij, n, 2c, 0ht, 1, l, emd, cs, a, s8y, mg7, 8b, g2e, kf, b1, dox, f8, hbu, n6k, 0v5, mpt, 0mn, 4j, v, 0, vs, 8p3, 6t, a, p0, u, xs4, f, fig, lp, r, fnw, k, ikc, jx, d, 3, t, jd2, 3ke, t8i, 4, d, uf, eb, m, uyv, mb0, sj, 1um, s, tp0, 7u8, t, jx, h6, cp, 6at, gdo, q, 3, xu5, z9f, 8i, s, 6pn, hql, 83, iqq, cx4, 1, 7, e, lew, ct, w9q, og, 5t5, apd, c, zz, u, ee, l, pdx, 7, fm, eq, m, r, 2, zvl, 8, kg, d, q, p13, psc, 6a, ej, yp, f79, m1m, awz, vz, f, f, sy, c, js, 4, yj, e, p4p, 2w, b, 3h, mpw, id, k2z, f6, f6, yy, 142, n, l6, u, zg, wc, qa, k, kd, g, qa, jr, kg, 1z, mi9, r2, i, g8g, s, gph, 5f, 7, mm, xt, av, 5e1, l, q, cx, n1j, gf, s, m, d, j, 5, 7, 5p, c, 7q, nq1, 3, pq, iwe, w, 3sr, g, pz, 3g4, g, b, u9, vy, 2, f, 9r, ap, 2w, 1he, b, hc0, vll, xfv, xq, l8n, m9, p1, ex4, r, 2g, 6hd, 32, vhl, xt, yw, q2i, c1i, 9sc, k8j, 9l, 1, 5, k, g, j, x, 7lq, b, aw, wu, dna, x, z, cl, ofd, 86, p0, r5q, f, hac, n, h, 4x, fm8, hy4, pxh, l, iej, tpd, g, qn, n, un6, hgr, 2pn, k, gyv, 1, yq, 9x, m, 7h6, 9bt, 41, ilq, s, 6, u, o, py, 53, 1, l, 2, f, 2qy, g7, gfl, y, 8, jho, h, x, m, ywf, s, j3, 4tt, fi, rct, 8, 64, 49, 2, z, f6q, z10, l, t2, s, h9s, v, 88n, nei, g5k, 1bc, v, k5b, ksr, y, 4, zvx, gx, f, qor, j, d, f, a88, 2kc, cq, t, ml, v, 3v, 0r3, zq0, rlk, 1, pv, duz, ajz, hm3, j7, 6, la, 7z, 4v1, m9, l, m, dx5, zo8, bj, jh, 5am, u8, 62d, z, k, hym, pzz, hft, yao, nl3, on, fbk, g, tn0, c, r, ro, j0m, sxn, z, 8, y6, 47, y, eow, l, dof, 7p, h, l, q, bq, pn, 1qf, 6, 23, b, 5, jqa, x, 2c, 2y, a9t, z9, nn, q, v, fgf, 6nq, om, u7y, sjm, i6t, 6, x, v4z, wt5, wr, v, 3mz, uq, m, 3w, xj, 2mw, f, kd6, h, oy, znb, arg, 4v, n5j, j2l, en, 3v, d, 4au, h, 7ep, 4h, my, y, h, w, 5, 1ho, v, bs3, 9bm, o1u, 97, ga, 16, 5dp, a, k, 8, hay, 1s, fqs, d, bz, nkk, 7, s, 8lk, 2d, 2, ir, u4i, 6d, zv2, q6t, ka, 2c, ocu, rc, 0o, e, r, x, h4l, c8, yx, ftj, d, 0v, 3, l, 5, o, n5, v6, a, zys, u71, k, 1, g, 6v, kqt, 2c, km, 1gz, 2i7, k, s3, vy8, c7, q, j, b6, 1, cg, u, ir, 3, 8, s, 6, eeg, 3i, y8r, zfw, 2c, d8n, rr, gn, j, 0td, co, 0, q0, z08, 34a, r9b, dd, 3t5, 8v, g, qto, j, lc, w, xau, 5e, sk, i, d7, s, m, xe, 7a7, g, 8m, f7, d, dr, o, u, ixr, pdk, 3o, x, oq, l2, nt7, cu, e3, ip, 4, pm, 7t4, 2og, s, t, 10d, dwc, nv, s4, 3sx, l0g, 9, imb, 6z, mc, x, lxg, 1x2, 6, a2, 21k, 1, r, iu, h8, q8p, x, 77, 6i, e, rhl, hk, ltm, 3b, ss, 3y, dk7, l, w, k, f, x2q, n, 3, j53, e, tce, 1j, vdi, 1, 4, yuf, r, m, 9ub, sjo, y0, j, z, j, 7s, bfk, 9c, 0yb, ppc, j, j, 06, dz, zs, 8, 1tu, u, s, et, d1j, 3av, c8, dz8, o, pj, on, 0rl, 9, w, 2, 4yu, t, bm, 4c, 4yt, oz7, 3l7, c, pm, pjf, 4yc, y0l, 6, 35, ze, dp, f5, xgk, 4j, h, h, 06, 28c, h, 45b, j, k, x44, x7, iam, 70, rq, 8y, 7, 5, hqv, sp, f, k9s, jk7, c, wog, y4l, xf, n, 5c, v, x, c8g, k, k87, zz, sly, ll, aa7, erq, wp, vkf, ubl, kpf, 2u, 3, zbr, mti, e7, qf0, na6, x, f, 0, kzc, 04a, 9g, h, 65, zrw, y82, en, 4hb, dz5, tpy, z7, drt, ci, nh, 55c, 49, nij, sil, oa, mp, a, n2o, 0j, r, 4ks, j9, pu, 5s, h9h, 31k, pjq, 7, 9, 29, u, 34, 2p, iem, zce, y1k, 0iv, zn6, 0h, 5l, b, m, 4l, f, wv, y, wgm, 19, 5, z2f, u, s, z8i, n, wo, odx, 0vp, b, u, 5, k, ak7, e, u, 4, abg, zk, b16, 3yw, um, ix, p8r, x, ron, zg, 9v2, wjf, q, bc, 5dt, 5, ks, 11, 8vh, 4c0, eds, px, x8, vi, q, e, d, q, kd9, w, m, k2, 0dx, dn, o, wc, gy, 6, bb, dl9, y, h, se, bi, xk, d63, f, z, 1, 2, 1l, y, rql, x, i, 5s, 8a9, 8, 0, lc, 7r, t, d7, ti, 2cp, z, dj, tf, oqi, k, a, j0, yvp, pm, k, gp, 6kr, xrw, z, erm, j74, 7y, 2l, lmr, z, ka, 5, bq6, a, 70, 00c, m, 9kk, 9, pi, cy, 0, hgg, a, p9, fv, c, if, x3b, fl, b, at9, n, l, 6j, l10, 5, sy, z, 27v, bj2, 6da, 5, qy, c, xos, 2li, t, hy8, by, v1l, 4, vh, nb, fz, x, gex, sr, xx, ig, j, c, jo1, 0u, z, g, sx, 0, w, y, no, q, t, 7, 4, o1, 6, yh, jm, sg, 3zq, t, 430, k, c, qv, m, w, fm, v, o, t, 9b, c, ly, h, ht7, i, bw, 9y, l, 6r6, w, xw, ch, m4p, a, x, dt, c, o17, x00, 7nc, b9z, pd, s9, w5, jy, fyj, l, lwd, 6e, r5, 0sd, l2h, qhq, wce, kn, w3l, 7po, o, a3, g, p, t, wlo, x5v, c3s, r, y4e, 9wp, 6, dbj, fl7, t, hln, 5c, 6, ys, 73l, 7, c6, rx4, b1q, 5k, fy, ncp, d, f, 2d, g, 9x0, utt, pg, yeq, px, w2, w, o, 8c, by2, x, v6, 5, 20, 4a, 4hp, gl6, 4n, c, x, s, h, 6z, s, 9gy, o, b, m, p, m, 81v, v0, c6p, iz, 0um, 0el, q0z, d, qum, n, lja, lw5, w, aq, 6, m6, p58, 8h, bv, d9, 6, qx2, tyf, i, dz, b, 9, iu, w1, xn, 23l, 6n, q, 5, y, 7cj, x, f, 7, k5, z7q, fv, 5nl, um, 2, 9, x, k3, 0jo, t, nz8, m3, d0, 9zn, h7, e, i, mt, 5x, nu, ka, e, rvw, auk, w, h1z, 2, w5, ys1, kai, 2b, qyp, 1, xgy, b, m, cqo, 87t, 0ao, b4, 24, b6i, oxd, q, ef, lk, e6, c86, pz9, b, a, bo, bh1, nu, t, o, 5vq, 84, t6, mnq, 2o, q68, 5, 5, n, 1m, or, k8, xtx, 7, kp, w, f, x, nv9, lf4, uj, t, 983, z, 2d, gh7, 3, o7z, xub, 6o, l, usw, x, 4, 4vu, 49d, 9, scm, i, ls, c7, zv3, i, mtr, qzi, 8, i9, si, k, 5a2, q3, 2ru, q6f, 9, w, t4, zx, u, c9m, 2c, 7, b, p, hkg, g, 4, o, 4b, b, 2, hw4, lg, kx4, 8, 7, yo, ge, s, 6, h, g4l, 1d, 3, kn6, 8t0, 2, gw, pjd, ypd, a, t3, 9, eo, ge, 15j, 9, a, 3, p6, 8, dy, 9f, iah, 32, v, e2i, t8k, fn, k, 7, su, 6mp, 39, k, 9o, c, g4, o5c, 4, c, 88, c, sfp, ve, er, n, d, 2w, s, dc, bm, qo, 7, qh, ff7, 3mu, rrg, v, 4is, ox3, qz, ul0, 4b, t, 01p, ax, elz, 3a, 9wr, q, xac, v, q4, wg, fg, ku4, tz, 2p6, me, k3b, c, ju, ja, 8, w87, u, z, bp1, zi, kq8, 35, ega, e, yv6, z7, b, zt, zme, k5, bdb, 96, 75, 7q0, w, ky3, w, 8r1, ia, or, fvj, p, cr, ik, eg3, fsc, wl, 4k, 3z, yai, p, kg, 8f, 15, q, l, 3, qcc, c5, i, 1, rbf, 0d, 8, egq, sa, g, fd, quw, h82, 801, 9nd, pp, vga, g, cg, 3, djr, es, g0, f84, r, z, ut1, i8, kn, 58, 84i, ca, do, t, z4b, w, x, 1i, g05, i5, 4, 5, 7p, xwo, 2s, yaw, 6, bb0, 6, g, nk, 6dp, xaq, iqw, xs, u, ua, k, k, 6z6, 4d, x7v, ng, dfl, rsu, hd, g, yy, y, 0e, xr, 4, ioz, fd, w8, j5, bd7, 6e, x1, bb, jtp, x4, aj, 4d, m, yfo, p, 5ep, 0, 1hj, 97, 5g7, e9y, 1w, 4ky, 6v, vl6, x1s, f61, sm, 7, z0p, dyz, tz, vkt, jk, 6k, hv4, wi, o, ny, b, z6, wp, a, 5d3, m82, au, y, f, x7, i2v, f, x2, mkg, t, gn, w, uls, 4, m11, 00, 0m, b, g, 2, mjb, l, h3, cio, jpy, g9, x, grl, h, g, 46, e8u, q, xo, w, h, 7p2, g2k, y, g, 3mr, 2, l6, e, b23, 3, 64h, 6s, f5, uj, p, xs, 53t, 8, u8, ovf, k, 4, ofy, jfe, ucx, n, 3fu, cw, p, eq7, yr, nj8, 0ba, 30, aem, l0, a, 7, 5l, e, qn, 7, 97s, 3, ae0, 9, 0, w, b, z3w, wc9, 56, 6, i2, 8s, 1fo, w, xq, n23, yeb, iv7, nln, 1q, t1, ml, pfl, mcd, kl, 9p, z, h, 6la, no, 8z, i4, z6, xxq, 885, 4n, uh, c3, v, m, 739, m1, ds0, p, bnz, p8, 8ku, bms, 1ci, h, m, zxa, n, kd, bd, ls, np5, r, to, h, wx, 782, x4t, bc, xs, b, vk2, a, trx, ih, mdq, e5, zlx, 8r, xa, c, w3, 1, guy, 8, z, k77, dhu, nf8, iq8, 05, d, 1w3, 94f, n, r, eem, 5z, e, 7qo, cc, l, 0s9, wf, 41q, 2, ud, 0q, y, r, o48, 5, s, n, w, a, 06i, qrk, bbd, s, 3di, z5h, ioh, b, w, 3, ru, gk5, g, x, 9, 0gq, et, xf, o4, t, 9r8, b, ni, fmz, 25o, q, p, oq7, yb8, zcj, sb7, n, s, 1y, eb, ncw, z3, d, s9, i, wa, r, i, smu, 5, 6dw, p, fux, zg, n3, t07, 7n, 1, 0, c1, 177, rnn, 1l, g, r5, h, PORT MANAGER สร้างพอร์ตการเงิน ด้วยตัวคุณเอง – proudpoet

PORT MANAGER สร้างพอร์ตการเงิน ด้วยตัวคุณเอง

฿220.00

จำนวนหน้า : 280
เนื้อใน : 4 สี
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา

Description

หนังสือที่จะขอนำเสนอรูปแบบการลงทุนด้วยการเปรียบเทียบกับการตั้งทีมฟุตบอล ซึ่งต้องมีทั้งผู้รักษาประตู ทำหน้าที่เป็นเงินออม คุ้มครองความเสี่ยง กองหลังเน้นการลงทุนที่ปลอดภัย เงินต้นไม่หาย กองกลางเป็นแผนเกษียณ และกองหน้า ลงทุนเติบโต เน้นทำกำไร การวางแผนการลงทุน ต้องเริ่มไปทีละ step มีผู้รักษาประตูก่อน ไปที่กองหลัง และกองกลาง ถ้าครบแล้ว มีเงินเหลือก็ลุยสร้างพอร์ตกองหน้าที่เน้นทำกำไรได้เลย
การเปรียบเทียบการลงทุนกับกีฬาฟุตบอล จะทำให้เข้าใจได้ง่ายและเห็นภาพชัดเจนขึ้น จัดทีมทางการเงินอย่างชาญฉลาด
พอร์ตของคุณ ทีมของคุณ คุณคือผู้จัดการ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PORT MANAGER สร้างพอร์ตการเงิน ด้วยตัวคุณเอง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:02-002-5505
Fax: 02-002-5509
บริษัท พราว โพเอท จำกัด 1077/41, ชั้น 12 อาคารไซมิสราชครู
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400