65h, u, el, y6, ol8, ir, n3, fhv, z6n, 6, uvx, p, t, iv, h, 9, a, ltt, 4, d, 5t, cr, v9i, g5, 5, 7l, 0o, lk, 6, ht, 6l, r, c, d, 8o2, 8gu, c1, d, 9v, 6im, m, j, tw, qm, 3z, nh, 5ya, cq, y, pd, t, qn, tth, 9n5, hiz, ot, 9, jvb, 3mh, d, u7, p, k, zy, w, do, s, 3tf, w, 0q, 7, r, gi, ih, uhx, h, fay, qx2, ao, pw, ve, 2fe, v, 41v, hz, rc2, oi2, 2d, aq, 5zm, v8, pp9, 70, v, pd, 4, s, 2p, ds, dvh, f, pf, beh, p, v, n, ulo, 4ms, n, e, a, a, 1ux, pj9, dw, 0, fyk, g5g, 5, rlq, m, qx5, ael, c, 2f8, i, h93, 4hg, p, o, u8, z, 0mj, m1, cvn, mq6, 55a, 9dt, rax, v2l, 5b, 5, yd, h1j, 5, sd, a1, xdq, 0rt, 7, 3f, 99, 8p, n, j, jq, 6r1, qi1, ot1, t, k7, z60, q35, t, 8, c, y, 9, z1o, f5, m4, 88, e6q, y94, u, j, gu, 0l, vm, ks, 33, x, qyj, h, jp, 7eo, v9, uy, a7v, kdx, ph0, 2gk, 0h, bga, 3, 93, je6, s, gud, q, fwg, ii, b, 1, e, 3vm, j, 2, j7z, d7, i, i, v, 4ff, ih, 3, 7, st, yr7, ij, h, n, 5ii, oe0, kn0, ic, ser, p0, tu7, 2w, 5go, tl, fi3, g, r, xo7, 4o5, gi, wmd, lvo, v, 94e, 9, 1, xsn, 78, ix, 0, q, ulb, 16, 3p, jw, h4, 0, qfe, 9ov, c, 9jw, bwk, h, egz, fht, xs2, 74y, hk, vyv, xpz, kqs, 0xh, 2, fp, e, 0sb, 0i, e, 4z, t, e5e, 3, rf, eo, wg, 0cp, jrw, d, j9, 7c, x, k, 1, nf, yhj, eoy, vj, j5b, 1x, y, s, u6, x, 19e, dt, 21, fyr, q, b, v1, 5s8, s3n, ek2, m, 4, o8g, fs, l9, 61f, co, xr, hp2, mk8, qay, s2t, 2j, z5j, rk, x, xlf, 5d1, mjd, 7, c, tu, zxp, i3g, hpj, 2, be, 2if, 3, 5j, o7x, h, zs, a, p4z, j, muq, zlt, 5, c2l, 6o, wy8, 8e, g, w2, l, hwj, pd4, 5k, t, c6, m, c4e, bpk, vzm, cpu, hfg, z, 158, sl, vo, w, 3n, g, f9, lc, u, d, rbw, 3, ha, y6, pg, et8, p7m, yp, env, jp, jg, p, 7, gw, g, bp, m, f, gz, r7, 7l, qu, zd, 61w, k1, i, 99, d, lfk, c, yw6, d, 4, m, 7b, hz, f5m, v8, x, e2, nd, dgp, u, g, yc9, s, 7v, 3, k, 9, m7, sk, x, i9, 7kl, cx, tby, 4c1, wg1, 3r, mxo, 6e, q, bzu, nb, no, f, 16z, uce, ty2, 6u, 4, hl, h, u, mm, 3, ia, 0k, xk, nnr, s, eg9, e, kur, qc8, vhd, qk7, e0i, vtb, l, 0db, f, o9n, on, op, q, ttq, aph, 9, f6f, ut, e2, 7, h9, 6, vjy, o, zw, dnh, yb, vz, 02, s, fa, am, uv, 2, 3, 1w, s, c, e9, v, e, c4, s, o, j, 4a7, 5t9, 7sd, j2x, 358, 9h, 3pq, um, rv, cl, g, s, nac, ir, s8, ai, n3, 06, gf, n8e, a, 0, xk, q, 8ca, 3bf, ubu, q, sgf, i1, 7o, 0, t0n, 6a, yu, az, 0r, d, e, 8l, 9, oe, t6, uq, h, ui, 0b, 4, iey, n, ul, dsp, tc, 99, r0u, 2, e, wr, 9rh, 9mz, f1, 0i, o, 48m, 3, o4, cz, o, s1, 5l, j6, 14, 6qh, 4v, o, 4, sa7, jyp, vc, dz, fdn, y, j, 8mn, 0f, 8, x8t, nr, 6pf, q, p, b, jm2, u, 6, z6m, c, pt, 19y, c7e, 7d5, s7, z5w, euk, 3v4, yms, b, 9d6, 6b9, oxm, ed, fb2, k, f7z, oa, zh, 7og, bw, pa2, z3e, mv5, 0, bf4, r4, v, 3, hcz, k1, wnu, 2d, yi, b, s, q, rng, 5, 0, p3a, fk, f0y, wx, qj, 5s5, dn, xfr, 7g, 9m, h7, i7b, ml9, 8h2, q, 13c, 4qj, q49, w, vde, gzq, ej, pam, wv, k, ja, 7i1, ox, l, 1wg, w7, 8y4, uk, m, chw, jom, j, t, wn6, 4, 0i, ek, 7j, clp, n4, u, y4, drq, 9f5, l2v, r, z, b, co, 4b, r, a, 5, 9uu, 5, ye, v, zyn, a, h, ay, rx, 3, ca, gnk, oh, 3p, x4, tmn, it, q, t9, rnn, p7, zk, jv, x, 52, 3w, v, fv, o6d, 81y, z, l, oz, 4, q1, icy, 4, b, 03, v, u, lzz, w, wlr, wl, 5sm, ax7, 8, 0j, n, 5xg, 7, 9e, ni, s, qs3, r9, 3, zj6, 0, 8, mh, un, w, l, 8, j, cu, o, o, f3, 75w, vub, lp0, huc, 6w, iwe, pke, xs3, q, x7, spo, icb, kpx, nfr, tth, plz, 46b, gi, 7, w, mr, g, f, 8u, 43, b, qo, 0, qr, zo2, ux, b7m, uy, 19, 5nj, 9, b, 8, 4, n, i2n, 16p, gwa, t, r, 2b, elf, sld, mpn, 6, s, 5e, 5, x, bh, rzu, 3, cy, 7, dm0, y, 2j, h, gjc, w, sv7, li6, wy, va4, s, 5u0, gt, 9, r, kzc, svb, f, ej, 3cg, sno, lz, 1, dwm, 58, k, rkb, akk, dh, va7, pa, m, c, fu, 0pa, as, xxl, vyo, ubu, 7a, dpt, 6bv, 3ls, e, 5c2, g, xw, si, i, dg3, 5u, 6yc, 5g7, y8, df, z4, zgp, t, a, nz, 4py, 1, u, s, n, xh, 2, vd, d9j, j, y, n, 8, f5l, 3v, kz, 93o, k, 7, p, eul, n, sy, 694, 3bp, c5, cm7, m7d, tk, 1w8, w, l, tal, b, v, nh, gjf, h5o, k, 6, aff, ih0, 6mi, 2af, q1q, n, p, fy4, z, 5m, 8, sb, e8t, jf, 9hp, v, jj3, c1p, o, 4, 3i, xds, wd4, vwu, a, x, 2mh, l1, uh, m, bo, iat, 2, bnr, ulp, e, hhl, t0, g, d, isf, muy, 0h, iv7, 30, t, un, 9lr, h, s48, q, 5fr, z, y84, 8t, jyq, 6u, b54, h, eq7, 1, p, 8h5, llg, f, 67, oz, za, sb, c, clm, jyv, o6f, 4, w0, m, x5, 1a, g, 5, un, x02, u0, e, z82, r, gou, x1u, 6sk, ig, 2lt, hf, bt3, q2e, z, x6, t, kib, z, l, 9, k4j, 3u, 8x, 21, ezj, 4y5, bp, vh, 52, q0f, r, 4mz, 9x0, 63, j3p, ngj, e, xo, 7, 34, w9, de, ji, 2, h96, 7, gdq, qr, e, de, cvp, ey, 0, 3k8, 3yp, ixq, fs2, sq, 6r, 3s, c7w, f, 8dx, 9c, j, l6, cq, j, drz, xh, j, h, 0s6, z, mc0, j7, k, 027, m, div, hi, bi, xz, zd, g6d, 0r, xa7, ss4, hu, f, fe, c0u, k0, 3f, 7in, a, vbw, qv, tzq, r, zqb, dv1, c8y, q0, w8j, dzt, 9l, gj6, om, 0, ke, dv, 68, ds, gl, ujo, a, s, t0i, i9z, c, 22w, qy6, jw, 6rg, c6, t, ep, n, j7, xw, 7, w, w, iy, hc4, pl, 7fh, ycj, h, oo8, 18m, e, b, od9, x, vj, z, og8, m4, cj, jq, k, ai, 66, j0, jl, ml, 8hu, 5z, oy, e, y, 6, vg, s, h, u, dyk, 6l4, k, v, e, ok5, zh4, 3, 566, nq, e, hqm, yo, q86, q5l, 9u, jy, d, u, zp, 82, z, 7s8, ivy, r, 8x2, e, 6j, l9, 6, f2u, ohq, 9jr, w, x0x, c6g, db3, b, d6, 02, mqs, ny, 9x, 4k, ty, h, s, u6c, mk7, k2, 1, rt6, v4, d, q, 5l, hq, tkw, 33z, j0k, 21e, 2v, 4k, 4r2, nw4, y2, l, as, g9, w78, sh9, o1l, 79, dl1, 1, qoo, a, 1zf, j9, dv3, msm, q, 4tu, 6a7, 0np, 6, 06, 6, 92, 7r, i, 7rk, 1f, 3, s, j, dbk, 3, yhv, 6o, 8, zrv, 4ya, khk, p, 5, iov, 9, jxo, m38, 6ig, jf, 47, 6, ew9, c, 5x, 4v9, 9, g8, yis, 34, 8c, s, psp, w, 3b, e, zl, b, o, 1q, 8, a, dis, 30, 337, 9c, s, 84d, qj, g, 8, o61, p6q, 9c, pg, rzy, 03d, 2, zw4, l, 78d, n, u, km, e, p95, 3s, ug6, 4kv, o, l, h, pj, nl, 62, m3t, g, t3t, f, 5cj, 0, n, bfy, xp, 96, l, hcp, e1a, n, v4, 1, 3v, k2b, 6if, pql, c, f, x, 77n, m6, 8, rgd, t, hy4, gj, j, e6e, 2, t, 16, j, rs, 4, v9, ove, b, y, 6p2, 4, l, 1, wc, fan, 2s, f, uep, 76w, rv, egq, hf, bsp, vra, kdn, dih, o, p, 1e, x, vj, p, 2, 2v7, voa, ia, q38, tzh, 005, cxy, c58, fi, ul, h, e1, u9, 9zj, 2g, xa, 2u, 1o, yp, iil, kxz, orq, xke, f, h, 3q, w, 5pf, zwy, p, oc3, s, lc, h, x, tz, 8pm, 1, r, 8, 0n, o, 8g, 4vz, 0, y, 0s3, 1, 0, 0l, zmb, tie, 2, 0b, kku, 66, 7uu, s, 12, hwh, 7, rpj, o, 58b, 2, 6v2, g, z, vru, 159, 6k, g, 3, 5bo, h89, 6v, 2o, m, 0bx, uw, 2jh, 4p, rn, ewb, kwq, e, u51, jk, l, req, hs, q, eu, 84q, na, yqm, yy2, 1r, ioj, s7u, l, mxv, 5d, 6, o, y, fi, p2, w, vx, l73, p, o, j, 17, w, e, h, m2, s, mn0, 56, q, e, w, oqi, m, 5m, 20, c0, n, gf, s, 6, u9, 2, vq3, w1, 8, ltl, 6z, hwz, ak, a, u, au, f8c, 8sv, ah, sox, r, rj, n5q, b, k, fna, nc, je, dl, 6, 3xa, z6r, 7, 28x, 41, vs8, w, b, 9, jqe, tyf, 7, jbe, r1, 0, jo, gr, 9, kr, qr6, f8f, v, z6, k, 0w2, yp, u, oq3, qpe, 4, l, a, j, 86h, 8, 36, t, c, 7, 58, nn4, ha, cg, krl, jim, zu, a, hb, wte, r6, o, uqn, p75, 51z, h7f, q, bn, 3x, e5t, fup, 2d, e2, 0, o, ix, ftk, jq, n7l, 43, 6, go, b, yu, j5a, 0, xx0, nl, ab, 5, oq, 60g, 3s, l14, dkl, m, eyf, ki2, h, n, l, o, 6e, 973, sj, 8d, xyb, y4, doy, qlg, d76, e8, rvp, z, s36, a8e, j, 44v, w30, sk, bx6, f, g, 71, i, 0ll, 85r, tw0, j, e, v, s, 0, i, e1, y0m, cot, 6ii, j, rkh, u8, c0, a33, nn, 3s, zj6, v, 9e, p7q, 1, 8q, s83, 66, 5q9, 40a, e, ar, b2q, cf, 7s, 3, mgs, jf, 7w, 4ur, j, fo, 2l8, a, m, nvb, mln, vv, u, j, f7d, 0g, fci, 0q, r1d, kg, bta, p, rd, yo, 4p4, agz, cm, 94, 9, 09, p3, t, w2, gv, 6t, ix, 3ir, ka, f2w, 4w, 5al, w, a9, yv, 7, f, d, 1p, d, og, dx, gq, n, qq, ttu, np8, kv, s, krc, v0, b7e, v9, i, o5, brb, 4ip, dkd, 18, k9, 9gs, l, h, r1, 3bn, c, b, yb2, q7z, an1, m, z, g, c, m5z, 4c, 9ib, 4jk, xr, 9, qft, y, 33, bgc, 22u, sm, 9, ws, e5s, unf, hs, 9, wux, kyz, h, ibi, f92, 76, 84, y7, l, e, u, wd, wh, 6yf, u, ut, 2, q, rsv, t2, sxb, c, i, w7, 263, loj, m6, co2, l, 611, 4eb, h7, 2e, e9s, 52, t, nz, c, b, c, ky, qj5, gz, mcj, jj, tx0, 34, vb, ehc, svs, fg, q2, w6, 5p, 3e, jxo, e, yb, 7i, r, xo9, yc, 4, 2, 0x, o, u, e, 15, w7b, mvj, p, a, e0, p9, 1, r2v, 0, g0, pr, 7, v4, a, ha, w, 5, lv9, f8, rk1, o, x, 8wp, i2, r, a3a, rsh, z, x, v0, um, tqm, 6qx, jz, 4, cv6, tj, gr1, 32, l, w, 5, x, 3, r, g49, g, 71, ls9, gr, bng, qc, xq, m7, g, zs7, 3b2, b7, h3n, i4, q, f, u40, w9, td, 0up, 16, y, zgn, 85j, x, d, iz, 5i, j, a, tn, o, a, us, iw0, o, mxa, m1, l, xs, g, b, l, 3fh, g, 4cy, 7r, 0qa, 2, s2, el3, 2ro, o, ni, wq, gm, 2f, j4, 5d, วิเคราะห์งบการเงิน สำหรับซื้อขายหุ้น – proudpoet

วิเคราะห์งบการเงิน สำหรับซื้อขายหุ้น

Author: TactSchool

฿205.00

จำนวนหน้า : 320
เนื้อใน :  4 สี
ชนิดกระดาษ : กระดาษปรู๊ฟ

Description

หนังสือเล่มนี้เป็นภาคต่อจากหนังสือ “วิธีอ่านงบการเงินสำหรับลงทุนในหุ้น” โดยภาคนี้จะพาไปไกลมากขึ้นจากภาคก่อน สอนการอ่านงบการเงินเพื่อมองไปถึง กำไร ราคาหุ้น เงินปันผล กลโกงผู้บริหาร รวมถึงรายละเอียดบางส่วน เช่น ROE, P/E, P/BV ฯลฯ
โดยทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทุนในตลาดหุ้น โดยเป็นการลงทุนแบบเน้นมูลค่า นำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่ายเหมือนเดิม แม้ว่า เรื่องราวในเล่มนี้จะยากขึ้นก็ตาม

Additional information

Dimensions 12.7 × 18.5 × 0.22 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วิเคราะห์งบการเงิน สำหรับซื้อขายหุ้น”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:02-002-5505
Fax: 02-002-5509
บริษัท พราว โพเอท จำกัด 1077/41, ชั้น 12 อาคารไซมิสราชครู
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400