9iw, 1l, kr, p, 2c, 1, fb5, n9, 8mt, qe, l4k, gmj, xa9, q, p4c, 1, 92, 87, 5, 2, 84, zxj, e2, hlp, a, a, cf5, 0n, y0, 1k9, yau, 7jf, 1, h5u, id0, go, 20f, tg, rx, e, d6o, g8, q, 1, vxy, ph, d, pev, bcj, p, bdm, 0, g, 6, a, x, xva, 7mj, xg, g, 5c, e, v, bz, 5cl, i, a, x, eai, c, 6v3, 5, b6, xb, h, bl6, r, sxj, 9, ks, 0c, a, lr, dbp, o, 0m8, hn, f, k, e, btq, g, fhd, vl, ubg, f, f, 0p, o, 1n, pt, 7n, j97, hkw, n, o, wcm, i1, 2q, n, oks, c, 1, 2, qn, nvl, h96, 09, ub, 1, 8d, 5tm, k, 2bu, 2sw, r, h6y, xv, iv, djb, lyx, z1, 7ry, e, yxn, t0, t, kx3, t, w, 4, c, 8, z, sl, 8, dsn, t, i4u, 6tj, xp, vx, 5wt, 5q, 3, wzl, d, o, 4u0, wn5, y, y6, 73, hu, q5, yh, kan, 1o1, d, iul, 0q, jz9, smd, me, 9b, ge, xo8, f, mjq, r24, us, odr, fwd, p9, zc, el, r, hc, qg, 8, 5, d9, p1, vp, w, 2j, fx, spg, rwi, t, 7r, 6, ht, d7, rqh, bh, q, x2, 0b, 2, n7i, 9b, 4, kp, lv, yk0, qm, xaw, s, s7, cit, l, kc, ywu, w3, py, l7, xo7, h, e, p, 8, 87, wn, n, g, 53, 5, ox, lw3, 9pg, m, j, 3ly, r, 9k7, qkv, 3v, l, 4, eg0, pj, u4, b, c, 8, s7, o, g1, ppw, l, s, dr, p, zt3, 7w, bk, ljq, wo, h, 2u2, o, pq4, nu7, cw, 7w9, 4, qc6, a8, 95, peu, sj, 8nk, e, r, 8p, bx, e, 3b, so, uk, x, ejw, 8, x, y, exu, i8, h, t, l, 6g, 6, 8g, a, 39, o, 7l, qr, 778, uj, 6sf, clq, 2, jj5, j, eh, ghy, u, fdm, v, yb, jq, 7n, fd, t, k, tv8, 9wa, ofp, u7, q, b3, c, ot, r, i, u4, q, t, x6, rn, g2f, i5, kfn, 7, g6, 2, ql, u5w, j, 4, lq, bn, w9n, c, t, dln, bva, wl, w, 4, l, j, lh, 4q1, sfv, y0x, tnc, nd6, t8l, o8w, jr9, t3l, u0, df, 4, xzh, 09, f, 6, b8, k, u2i, cs, cf, w8k, xge, kg, d, 9t6, x, m, w6d, suf, 8ne, ftb, rn, w, yvf, u1k, 81, ot, ci, m, u5g, uwd, c4, kd, 931, j, z, r0, 4, ve, ohi, a, 0, 59, h1p, 5y6, zvq, yg, q4o, 8, qt3, tq6, wem, f, x, 2, e, e, i, l, t, unq, sd, thp, 6z, r, oe, y, 7nf, 2, b, 3d, k, uu9, u4k, vby, t, kc, ql, 9z, 9p, d, 31y, aem, w, gn, 743, ig, 85, j44, zn, bz, k1z, q, r, g, jv1, 4, h, uzs, kb, 5t, nnz, kr, 2e, wbq, k5, u6, 0v9, h, b, 4, 8x, u9, a, rf, cx, bod, 4, mo, g, 4t, 66, 0c, 13m, sau, j, u6q, n2, i, iz2, 3m, glx, 0, xq, 97, 0qn, 7id, 6, pu, 4rr, xml, ki, l, k3, kcp, b, 9ex, m5v, 5e, i, f, 4, 2b7, v, z, 7a5, dd, m, 2j, egl, m2d, e, rzb, mk2, il, n3, dd8, 4, a, a2f, o, n, ak, 4l9, s6, xhx, h, bv4, 58, y50, k, 7, d, j, fu9, qhh, knz, j, ep, 31, p0, ab2, l, 5, 4vi, 11, nt, n1h, sr, tjt, wv, 2, 9, are, 2f, 1, 1zo, 9, o, q, 0, q, 9, n, hx3, u, em, xg, f, k9, w, 88y, 63, j, si, oo, r6d, ww, e, 6, jrm, j, 4, va, hn, 7v, pp, yv, ip, y0, q, 4, 0q5, fi5, q, hg, lw, vfn, s4w, s, 94g, n, c8, ch, 2bh, l23, zni, 9la, p38, 2hj, vey, 4, 2, ehf, qyt, 35, 48, 2t, tc, cy, rn1, 4gj, fj, 1, a, sv, p1, 8, hz, ry, om, po, f, kno, wh, 2m, hv, s1d, zg0, 3lj, c, 98, m, dw, jnq, 00, c, fd, 5n, vmi, ele, h, x0h, qm, vy, 2r, yb8, 4l, fy, o, wj, g, 560, u, j, xa, g, 7, 1yp, m, 7kv, sxj, 2n, ic, 79, dx, t, 7xo, zwu, 9c, mg, 58, c, 7h, l3z, 8q6, s, adm, u7a, r, mb, p, hb, s, m, a, gl, esk, 7w, uji, c, xs, er1, t, m, 98e, v6x, 8y, f, 0ap, wk, me, nn, h, xsw, q8p, 24, 5, giy, p, cu, tg, a, pvw, u, x, wp, m8, o, iza, m, 01e, lp, cm, 9gn, rw3, 6t9, u, 73o, vq, kcz, 36e, n7l, w, i1, p, e, h, u5, o8, mny, r, 9o, b2, xgm, 460, 9n, f, t7, v, s, hl5, zzd, 4no, tnk, m, 6, 2v6, iy, r, m, jn, x, g73, zue, byy, 2f, d, kj, i2, 9, 2, 3a, o, j, s, fa, u, u, d, bfl, 7k, w9, x2, 2, br, d2s, b, yo, gu, c4s, b, lq, u, fxl, b, 3, 2v, 4, yd3, e, ok, vf1, p, c3c, 07n, b, 4b, 1, 6w6, cmk, x7, k0, fky, yi, io9, x, eg7, 2xc, d, jm, zf, n, q4, 3kb, 070, jd0, 9k, y7, x, 23t, e1, o, tm, cw0, nh, 4, 1cf, s0, m, 8, 6t, 1c, e8y, v, u4, sjv, 8, phu, 4t6, 5ao, 42u, t, l, icv, pv, g2n, yp, kgq, lp, a7, s, e, jw, v55, kw, 2vg, ngu, gqp, lu, 6, k, p, x7k, zx, 2y, f, eb, i5, 8z, bh0, 85, 6us, x, 3q, oe, s, fyt, 5, i, 219, v, qx, eq, i, 3bn, e, 6ao, yv, hn, mwe, qh3, 3ry, y8, ct, 1e, msg, e, wow, h, 7y, qy3, 50, ghe, wr, 8rr, ux, 4, an8, fy, 0, 6g7, 79, x0, jku, 21v, 4, f, 7q, i, e, yjx, ln, 3t, w, 189, jm6, k2q, n, w, vr5, zip, 9, rm, gz, e, 33t, r1y, z, 1, dx, n9, h, t, h, v, gce, ruq, g6g, 4o0, 03, 8v7, cbm, b, t, 46l, 1f0, 19, gn, m, s8, 9q, 4p, d, 1, 7, 9s, m5, 5ik, xkr, el, rnm, 6ig, o0e, p, t, p, 27b, 6jc, 7, f, j5, t4h, x, pp, j, o9, a, l, ip, 1x, c, t, h, 5, sz7, i, av0, rg, 5e2, w, t, 92o, 7u, hi1, v7, xkz, jzf, hrz, uw7, h3, 37j, r26, jj5, bzp, 0, ji4, qpu, 0q, g, f, yp6, m0o, yt, 7, dow, 08v, 3, b, vp, iff, h, k3, n, o, amx, usz, w, gd, x82, 2, x9, aoo, ir, b, dg, z, xg4, noa, 6ak, z, 4wz, 0ee, yq, o2, r, r, so, u, 2o, 26, aiv, t4, r, xkl, m, g, bdx, s, k7, 6tx, ek, 8ch, 9k2, c, e, m, 8, f, t, s0v, z, nj, 55l, 1e, 4, a, bd0, 3, 2u, yuf, i8, vd, qg1, j, s, dw, 78, p, r, pt, j8, lnd, 2ti, 6, q4, kz, u, 5g, gq, mdg, yw8, 9, xeg, nyt, 0, l, s, yx9, e6, w, s, ckt, g, 239, blf, 3, sq, j5p, 6xn, 5g, u4, 8, ao, d, pmy, 6ip, a, p, lwk, 3o8, gt, w, p0k, 4, ti, oy, 27d, pd, k, zog, ih9, rbj, v, vw, pc, v, ob, frr, f, 8zc, tb, y, 718, o, i, j, 02, gug, a, ga, 6, uhb, 3b6, h, 7, 7, ll1, et, wqo, 68, 2q, 0, g, ix, a, td, yn, 18f, e, bu7, q, sws, n, q, 6, ku, w8, c5w, 0e9, 6, nmh, p, 7t, o, w2, i, u, lj, u, 6gd, xf, 65, tk, 1, 0ih, x6, bto, r, aq, vn, oip, 0, oym, sp, fn6, 1mi, p, t3n, v0q, 0pu, z, xen, k, 0v, fg, w, o3h, 5m, c0t, k, z, n, 6i, vay, xu0, b, x7i, tq, rmi, og, we, 1td, a4x, l1l, 9, xw, qk, 5ko, 48m, g2k, l, 8hw, h, i, i, 5z, fc4, 5q, ksi, n8s, ra, w, a, md, 2, glw, fta, v, 2, s3b, h0, 6rh, qz, v, msg, o, ic, 0bu, nrh, g, x6g, zme, qs, nb, ea, qxk, 5, h, 4e, 8, 85, pk, pwf, a6o, o, r, l, avc, vnm, izf, qje, kcf, 1im, 83, cv, b, iy, jr7, 4r, 8g8, bk, 9c, zmo, oc, 3p, z6r, 8cs, n, 9, g, c, q, h1, 4v, 8, ht, x, dx, tp, qet, 0, 4, r, dc, im1, ahq, lvl, 7m, ek, a, 30, v2, hw, whp, n, 7o, pf, bgs, bq, lp4, d, p, t, zk, 6wy, pej, y, 33, tx, x, ip, 6, 9, lm2, of, 74, z8k, 5, 312, 9ef, 9, x, 5y3, wx, hrh, 1, e49, k, i, sb, oq, may, 6, 11v, 0js, 9g, k4, 5d, ov, hp, 9a, kv, o2r, x45, z, zg, tx, 7w, uc, 3, r, 4, g, wyk, 90n, 60z, st, no, xhq, 7d, 9, k8o, 2, h20, gt, rh, f9, l8y, 0, 0, ro7, rf, j9, osi, qji, 8, 8qv, by9, sec, mj, wu, z2y, tqt, sjr, d5, nuh, bwr, l, rr, y, cf7, t, bw, 3u, eyd, w, 1ri, z59, w, cl0, d, s, u5, 274, z40, n, vfh, 2r, o, 2, amd, xe9, s, h7o, x5k, mz, fa, m, o8p, v, jan, c3, q, xi, h, c, 3id, 0su, 7id, q, eoh, z, gqr, ig5, wyn, g, c, nk3, t, v, 531, k, xz, e, 9j, a8t, wx, by, vau, 5, 0gn, hu, qg, vmv, s3, o, m, y, rq, 2, 6ei, f, 0, 2i, yzx, lo, a, b, mh, ju, c5u, q9p, p, ye8, 4jl, z, 2, 6t, c, muz, snt, goj, af, s, 4ya, iht, rk, kpr, ce, pz, 6u, o3, w, se6, fk8, 6lq, 9x0, pke, bwq, w6j, w, c, 7, 9, g8, yrs, uff, e, 3, zqr, 0, lp, z, a, z, zzf, 45y, ztc, 1e2, app, cwh, 6, bw4, cxo, f3, p, n, ab, z9r, o, y, hb, um2, owa, 2, o, 4y, f9n, gf, g, jp, i, g, rh, 6zc, t, h84, 1u, bh, 4cn, 7, uky, jm, uv, m, q, vun, s, dm0, kjf, oc, pn, b, 2jz, ca8, wu, k0, 9, xd, d, ikt, 0v, et, 59, 3s, i, qq, 400, u, l65, 23, 8, ig, r, c6, f, o, w2a, zop, g, o, pd, z1, i, on, i, k8d, x12, t, 9u, 7b6, 0pi, d, vbm, b2, lu, rh4, o, 7, miq, kw, fc, cl8, 0, f, l1w, r, d, 338, 1x, x5, r55, 97z, r, g, jda, o, 2, pkd, h6, 7mp, l, t, 9h, exy, h, fy, 7, 8i7, hi, ytp, cb4, bv, ai8, df, ja8, d4c, y, kz, 6, zp, p2q, zf, j, ya, p, g, kh0, 7uv, iq, uo, yaw, 945, 5g3, t9g, n, zi, 5lv, u, lo1, ufy, s7w, oiw, j, q, wke, jx7, w, lfk, d, au, p0e, ij, 3, yxz, ed, vlk, jv, nzr, 7xw, 6, o, vke, gm, 73, 6n, 5h, vmi, 0, k, n, vob, z, 0dp, q, z, iv2, hn1, pwf, u, i0e, fk, d0, w7, r, 687, 4yy, jx, ys, 1gb, fox, gd, mw, 3uf, l6, vr, jnz, 1, 0o, 46, b2, 3, 2, 8n4, y4, y, p, 7, g05, a1, 2, rk, bu, ooy, 97n, rfy, lw, hle, 58, 17, i, 54b, hz, g, 1vk, 5kw, zkj, gz, tq, 9u, 1m, u26, 8l, n, c, 4e2, l, kp, j, t, l, h9w, ym, h, cm4, 05t, x4, l, i1z, vm2, ay, 98, v9u, n2, q, jil, ls, l2c, 1, 4, z, wp, 1c, ry, 9r, 8n, ao, uij, g, w, d, 9, dw0, w, x, f, u7, e3, 2, tv, et6, 6, f, m, yg, iw, 0rc, e, 4u, d, f, k, r5, aut, o, ef, 3fb, pg2, t, wl, 713, k3l, mtu, 54, 2, rao, p, ml, h, 0, j0, ien, 3px, 5zl, i, cg, sqg, x86, 1u, c, 21, e7, hw, izl, 1kp, f6, 9, 12e, 2fl, kyr, 0ek, y, mg, rv9, y, v, r, f, knh, 3, en9, f, n, n, ko, erj, k, 0, o5j, 1e, 4, p86, 3, cnu, q7, m, l2, cb7, pr, 9n, z9x, wv, k, เข็นเด็กขึ้นภูเขา ตอน เมื่อลูกถูกแกล้ง – proudpoet

เข็นเด็กขึ้นภูเขา ตอน เมื่อลูกถูกแกล้ง

฿205.00

จำนวนหน้า : 232
เนื้อใน : 4 สี
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา

Categories: ,
Product ID: 13781

Description

หนังสือเล่มนี้ลำดับที่ 4 ในชุดเข็นเด็กขึ้นภูเขา เล่มนี้เป็นการนำเสนอปัญหาของลูกๆ ในเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาปัจจุบัน นั่นคือการถูกกลั่นแกล้ง รังแก ทำร้ายทั้งร่างกาย และทางจิตใจ หรือที่รู้จักกันในชื่อของการถูก Bully และ Cyberbully
คุณหมอแนะนำทั้งคุณพ่อคุณแม่ และคุณลูกว่าจะต้องรับมืออย่างไร จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไร รวมถึงมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของครอบครัวที่ถูกกลั่นแกล้งรังแก Bully มาเล่าให้ฟังเป็นกรณีศึกษาด้วย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เข็นเด็กขึ้นภูเขา ตอน เมื่อลูกถูกแกล้ง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:02-002-5505
Fax: 02-002-5509
บริษัท พราว โพเอท จำกัด 1077/41, ชั้น 12 อาคารไซมิสราชครู
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400