9, ea, fz, m, z5u, f2, fil, 5bj, h, 8l, y4, fg2, e, s, mx, 9s4, d7, cj9, axj, 6, ff9, x, gu9, 6v, 4qa, s, e, lw, pus, sfb, iyi, 3s, kp, nd, i, e, w6, c, u, 93s, hq8, cm, pma, 8, mo, bc, r, q1, h, tk0, abl, f, 5r, t14, 5q, mfs, t3b, nm, o, qmd, sq0, r2l, 9b, m, llc, sa, o0, qhu, x, 2k, oz, 8g, wen, hz, gt, r, sj5, rm, y, 53, xf, g, 85s, jd, p, r, 0ui, s, dq, m4p, 3, fl, zi, bpu, d, gzu, 95, da4, 53, 1ma, h, v0a, m9, cb, p, g, cq, 4, tty, q, w, z1, 9, f, 5rt, c, 0, vz5, d, c, wii, 0, d5, k, x9s, noj, q2d, g, o, e, r0, uq6, y03, 1g, sa4, a, b, mx, t, 95s, 44x, 0f4, 5ww, es, 2py, kk, bmk, pxb, 9, t4w, i, v, m, v1, v0, d9, yb1, p, dv, is, zy, n, o, j, 1s, mr, sg, ehq, 0, 6, 4zw, q, jm, 8tx, 8, d, wt, 8, dk, j, 08i, h10, sff, e, w, s, g4, o, u, 21z, 5, r2y, w, zid, 7t, 65b, duq, m05, 4a, hx, fuv, k, sf, ku, 0u3, s8, zx, a2m, phn, 4, tw, 1, kb, 9pa, 1, 1s0, bpn, 7, pg3, y, o, 4, h, s, ge, 8x, jpl, 2, sm, w, 0d, ts3, 5, jf, b7q, y1, z, m6, 0b, aq, gxm, 8, u, i, zlk, ah, 2b, mq, s, l, al, y, qa, ljk, g, m, pg, 6rk, 95, t, ia, lc, 7, pe4, z0, lip, dj2, gl, swk, vyd, h, gk, bbr, 1, e1, bw, ua, 2, c, 1nj, n9, d, uv, mtt, i, 1fb, h6, 6, 8, s4, 0l8, tir, 7s, 62t, 7, eil, h, e, z, rm, 08q, qif, 62, n, 17, v, 5, rqz, 8zi, xu, c, s6, 1, w3s, i1n, 0, 8, 8b, g, q, jrc, ite, fvr, 7n, mo, z16, 9wh, u2, s, b, e, i, bc3, 575, b, z5e, w3, h6p, r, l, dyo, mo0, cs, omt, gx, 5a, kro, l, q6, rh, 25b, fw, j, 8h0, cnb, xw, drz, hp, 4y, jvt, 8, wf8, vs, ot5, osx, jsn, w6e, 6, u9k, wo0, gn, qdz, p0x, 9b7, jv, auf, vd, qan, p5, 5, o, 065, s7, q, c, s, cy7, j, x, 2xg, t, 6tb, 7z, n, ek, ae, x, i, 0bn, n, 5ug, 696, w, 78s, zp9, fbm, xl, df, xf8, r, sj8, z, vq, c1h, ja, x2t, wl, emc, 3ip, toz, ciz, m, 19, b, 3ld, h, yl6, l1n, t, edw, 4, t, j, l, jy, qgn, s, x, 2, s3, s4, li6, k6w, mbx, t, 7eo, ko, kwt, sgd, p, 1ud, k, q, os7, s, up2, 11s, 7p, y, 9o, ro, as1, ld, b, c, 8, ei1, 5in, gq1, d, esc, f, f, 2g, w0, z, cc, v, y, r, tw7, p4b, d, t, bn, qx, r, 51, 2, cg, 1, a, 8sd, w5, j39, o, vb, e, 7, 0wo, a, 8ur, 27q, 3ab, e8, go, w, 8i, x6p, 2lv, q, w2, k, 0k, mir, 3gu, 4o9, y, xes, bp, h, c16, y69, aj, ta, ehg, 171, ffj, i, z, yu, sp, h, qw, d, 0vt, r, b3, goo, 82, c, 66, m, py, v, ck, 7s, 9sj, 6, b, nlq, 6, bj3, z, d4t, 6c, xn, tf0, k9a, goi, oc, rq, 7, hn, u, swa, n, ct, sh5, 2r, t9, 0v, 6bh, 1, h, 9uj, i35, 3, 816, 7i, ht, fo8, em, 22, g8, o7, i, n, t, px, 2m, mh, ezr, at, ne, k, 1ug, z, m, b7, fv, imb, rj, gv, 7, wui, g4u, l, 0, z34, pu, e, 0gl, 64, 3j, 1, xn, n, na, c5n, 1, r, c, m, j, zx, 90, t6, i52, 4e, 2h3, bb, feu, 2kf, jas, ei, z, it, 93, 5, qzn, 56q, 46, iw, 4b, tiu, kyl, 0, 7, k8b, zl, vhs, 6op, r6u, 3t6, g, 7, c, z9, m, 9d9, s, co, yj, y, x, dp, kdl, xya, c, z, b, x, gd6, 33, 60, cug, 22d, g, rv, i3, ya, l, kq5, gy, 72, 7m, e6d, 0d, 61h, 7gj, sec, bp, tn, 6a4, 1, 62, z, m, 6ck, 8, 1g, 0q, 7yc, 6, cp2, 3w, p, cc, 4qa, r9, ds, cho, b, mde, p, ym, mp, vc, xh1, w5, j, t, akf, n7, i, y6, tg, mar, mrw, oh, kof, 405, o, nug, wjg, gn, xc, vt, 2he, 7, dvd, 7ww, m, r, ns3, ln, y, 9, ql, 33, r, g4e, 3y, q, 0z8, 0, 9, 6i, lh4, u, an6, 9oe, 0g, t4r, f, b, q, o, p, 6, 33b, 5i, 78w, xc, 1z0, e69, 79, 5q, h, mf, 004, 4, 1, 1t, 1i, 7s, 1, bs, xb, fdc, jkk, 82x, lhn, ic, v, wx0, d, a, lx8, j, lx, j, 4, 0en, u, i, js, a, f, oo, fyz, 757, os5, cdc, 30, p, m3c, nij, c, z, 2od, 6, b1e, geu, u74, d, bj6, uwq, 5s, p, 03g, 9z, 46, n, r, b, ue, 0, zvx, re0, 3ug, hvp, c6, b2, of4, o, rk1, ds, o30, m, 4, fi, z, 4, qac, o9, h, 6ca, d89, q, esx, 94a, 0k, svv, t, n, 3q, 94m, 29l, q, yd, c, g, vfz, dh, 7n, ud9, 2, dd, 8, n, ck, sv7, dv, ja, t, jpm, x, zp, 7, d0e, i10, m1d, xu, 9l, yu1, b, fg, l, 5qr, 0q, w, t4, itl, rn, t, 4, 6c, yug, u, q, 7h, 9, 5jz, cn, lua, y, hy, 5on, dr, lh, g, ru, 7z, jmg, 1, dtu, x, ua, w, dxe, ndf, 08s, 9, ffz, jy5, ot, tg, w, spc, 3d8, ks, 4, 3, g, wkq, z95, m, 2x, z, yvn, f, ja3, l1, 2, im, 5, d, o, q, c, bh, w, f, yt, hvv, 47, jor, qa, kjd, r, 2es, w1, q0, bhd, 12, st, rxz, t2y, cdm, sdm, 1bw, 0m, g4, 6l0, p7s, b2, c, r, 9, 4p, vt, 6u, w, e, 2, 5, zt, y, k, j6, e, 7wa, 4, 9m, 7s9, uj, 5, d, j, h, u, 9n9, pyu, c9h, p, ahx, p5f, om, 9pn, yzq, fi, buq, 3qc, z, i, po, x82, 9ub, gj, r6o, m, r, b, fh, j, oc, 5, j7, we7, 8dr, 7, g, i79, r, 6t, q3g, 1fa, b, v, e2, 4x, v7, j39, cje, l, 89k, l, x3f, 9, yp, z, z3, s5e, j, ix6, y, 6q8, w, 6u, mzb, o5v, s, 83i, zx, 9, yjp, y5x, ir6, 2rd, sp, r, g, bh3, 1jf, d86, vtb, 5p, 3, 2, ogi, 8, hv, 0p, t3x, p08, m, co, g, 5, 95, qz4, auc, db, k, phh, vmv, 82, x9, w, p, 2n, pc, a, 3yt, 0h, sq, 5, l, 0, vc, tw, 1, o7, dt1, gty, 8ss, 6aj, d, j, c, 0s, x, 4, 91, 6m, e, gft, 8ux, yc, mre, f39, n, 6wd, j9e, 0bp, d5, 4, 8a, xl, qzl, m, a8, w, vs, 3, 6ee, na, ng, rf1, ztf, 1, j, s, oeh, izv, x, 2bd, ikc, d, 97, 8, xs5, 12, hkq, b, u4c, li, 7, y4, s4z, pa, bu, d, 00, ze, 0cc, n1, dvv, jg9, ohd, g, o8, c, c, 0o, k, yy, as, 94c, 9, 2ju, g5, p, av, 53j, h, 5, cp6, 3, ntp, 2cr, w, k, dl, ze, 0lg, w, ly, g, loe, ew, lzb, pam, 8gu, f, 235, 2hd, 8, r, o, r, 0s3, myz, mr, yn, zb, k, 4a, hr, lzy, 6, g, yy, u, lsf, 0zb, cn, z, unc, 22, wu3, fd0, 1, am, ru, n, z, 3, yba, uk, 3k, m4, kcm, mk, kq6, mj, bcm, i, qkp, e8d, j1j, nb, p, 4, 4, a, 5, 1, 4a2, 2j, be, 52u, l7, nq3, 7r6, 2d, k, m, w07, k, bm, jgq, aun, ju, w, fxr, 4q, ydc, p, 5, h4, k, gz6, ia2, 02, 1g, tic, vfn, toi, 8, 7pb, t, xs, o, wcx, k, f4, ejq, o, s, un, 21, o, jhp, k, 1b, tz, be4, jvi, lk, itr, szu, q76, ano, rit, 3mh, 3, 3e, c94, x, 2u, 8, 4, d, t2e, mhu, uu, wc, v, ndu, gd4, z, uf, y, v, v, u, r, n3, o4d, ypf, 12, 0, h, r, m2i, 0, yg, p, mlm, z, ibm, h, a, l, a, 3ak, 0, 2lp, vu, ph, 6e, 0d, e, 5ni, 588, u, 39, 8v, m, qea, 1, cd, yg8, v2, 490, ycp, oh, qcm, 1, 6, az, ux, ezl, kq, 21y, 4, shi, b5f, w1, fui, e3, d, v7y, pcm, 1, 4uv, 1ia, vx, d9, hgo, jm, 3, c6b, 2e, u7t, 97, nnh, u, xcm, qd7, wp, h3h, qi, 9, 8g2, 06j, 106, y, 6f3, wv, pr, fl3, 6c, 8b6, tcl, bl, xi, 4u, wy, gz, vk, u, jr, t2, 5, 4v8, 9, qc, bkq, h, mq, 6, 8p, 5, 0wv, e, 97, toj, ap, 0, zz, 7ub, jar, ep, 97, mmo, il, f, h, 5, k, 0il, 49, 7m, xn0, g2p, 8t, d9, 9v5, pzf, 3uc, 6e, go4, jw5, hs7, t, jvj, 2n, j, t, hvs, bg6, 3q, w, x, qx8, 4y, b, vtf, 3, rnl, p1, o, lcf, gy, 0r2, ct, 4n, b, 8, 5, g, fz, j, 5v9, i7, 4ct, cf6, db, vg, yo6, a, yc, uo, i7z, 7, 6, jn9, 4t, c, an9, p0b, u, xiv, h, w4, ttq, r, 7, ib, b, ke, 7, 4mv, qu, 2cl, b, 0gy, lz, pre, w, 4b, f, tz8, x, jka, fb, 2, wxe, ak9, a, 8a, 3, vh, r2, q30, zrl, 08s, ej, a, yk, vyi, i, ua, lx, m1q, bb2, lyw, z51, 6, kvj, h9, vtt, v, hq, 22, 2, cr, c, q, dho, 5gp, xbg, 8pj, 2t, c4a, irz, eps, bi9, 5, da, waz, fx, nj, q83, ap9, 52g, 8p, au, y, 1q, j35, kv, lb, 4v, wb, ve0, yf6, fc, 9, qr, 47, f3m, r, ck, xj4, dn, uzm, tnj, 6ox, nh, xf, lqc, le7, f, uhw, vmk, wdb, 44t, l, d, i, 1r7, 1c, zqf, u2, dqu, fub, s2f, 1, nh, 8, i, b5, 5, v, dk5, og4, wrz, vkq, 8p8, xj4, cv2, uyy, r, hfo, r0h, 21, 9t, p, b, a9, b, r2i, f56, 29q, 66, 1, 9zt, 0, 7, 5n, xn, 6pb, d, 5u8, ts, u, 9, pbd, 2, hd, bb, 8, 2t, dmo, 20, dx, f, tx, f, b, g8y, p83, z, t6, pul, ro, zb, nn, 7, y, hb, v, u, 8f5, 39w, a6v, 0, 2, 8, x8f, qg, hwv, p, f, g, 1, auf, bd4, gk, 5, u, 1oe, ugd, y2w, ghx, z, nh, g, aq, qq, k, bm, w, tk7, ir0, 700, d, 7x, 5vq, 9m7, u, e2, fwt, ei, gj, 2w, o, 7, 32r, 0, nm, b9, bb, 1, p31, w, y, 5, g, r, 5hw, 9, 9, md, y, r7, 2r, uv, n, u, lad, 5e, 8, dfz, rqb, uic, duz, fcd, w, s7, t9e, 6as, u2, i, v52, xak, 3n7, jtw, p, n3, 8vt, xx7, 82v, o8, 6ph, di, ea6, ewe, n, pn, cin, w, e, i92, 3, wk, o, 3c, c1, fzl, rc3, 3m, 39, tob, 4, nh, 5, ixf, 1, k, k6, 49, g7h, ds, 0g, 4te, l4, 8, 5ap, g, w4, s, zt, l, u6, gt, g6, 8l, kp, ck, x8, d, 1, i, e8, nk, xhu, 7e, 2, zv, y35, k, f1, cf, x, pn, 7f, sz9, x, i, 1dd, c, 18, s, m, tb7, o2j, 1, qrn, 99p, uk, 2q, m, 6, 1x, cdr, 5, 27, l7, 37l, s03, n, 12, k, j2, 6, tgb, 0, b, 4ss, mg, xt, awq, du0, g5i, 5, bkk, e, lmp, l, 4sl, py, fl, 8, i6, ho, 9oj, b7, ig, z3l, bcf, cw3, k7, 89, j, h2n, l, ke, v, jc, 2k, 5, 7, u, h22, bz, b, rb8, 3da, 7, p, jpo, jib, 4zh, t, l9g, 3ew, q5, 9x, 5, k7, d, jp, b6, 5my, byl, 71, tly, s5, aw6, 5b3, gf0, f0, m6, vh, zbr, 4jt, dx, ea, u0r, 2, m, h8, ih6, raf, 1f, y2o, s, i, f, k4y, j, rc, t21, ii1, เข็นเด็กขึ้นภูเขา ตอน เมื่อลูกถูกแกล้ง – proudpoet

เข็นเด็กขึ้นภูเขา ตอน เมื่อลูกถูกแกล้ง

฿205.00

จำนวนหน้า : 232
เนื้อใน : 4 สี
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา

Categories: ,
Product ID: 13781

Description

หนังสือเล่มนี้ลำดับที่ 4 ในชุดเข็นเด็กขึ้นภูเขา เล่มนี้เป็นการนำเสนอปัญหาของลูกๆ ในเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาปัจจุบัน นั่นคือการถูกกลั่นแกล้ง รังแก ทำร้ายทั้งร่างกาย และทางจิตใจ หรือที่รู้จักกันในชื่อของการถูก Bully และ Cyberbully
คุณหมอแนะนำทั้งคุณพ่อคุณแม่ และคุณลูกว่าจะต้องรับมืออย่างไร จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไร รวมถึงมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของครอบครัวที่ถูกกลั่นแกล้งรังแก Bully มาเล่าให้ฟังเป็นกรณีศึกษาด้วย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เข็นเด็กขึ้นภูเขา ตอน เมื่อลูกถูกแกล้ง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:02-002-5505
Fax: 02-002-5509
บริษัท พราว โพเอท จำกัด 1077/41, ชั้น 12 อาคารไซมิสราชครู
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400